Informatie voor deelnemers Falsetkoor

Hartelijk welkom bij het enige Falsetkoor in Nederland. Op deze pagina vind je bladmuziek en informatie om te downloaden en oefenbestanden.

Klik op een titel van een koorstuk. De tab kan weer ‘ingeklapt’ worden door er nogmaals op te klikken.

Muziektermen Engels - Nederlands

Download hier de pdf met muziektermen om te printen:

Muziektermen_Engels

Muziektermen (Brits) Engels

lijst t.b.v. Engelstalige Master Workshops Koorschool Delft

 

staff; staves                            notenbalk; notenbalken

bar                                          maat (het vakje)

bar line                                    maatstreep

ledger line                               hulplijntje

clef                                         sleutel

treble clef                               g-sleutel

bass clef                                  bassleutel

 

time signature                         maatsoort three-quarter meter/time                                               driekwartsmaat

triple meter/time                     driekwarts- of drieachtste maat quadruple meter/time                              vierkwartsmaat

four-four time                         vierkwartsmaat

quintuple meter/time              vijfkwarts- of vijfachtstemaat upbeat         opmaat

 

signature, key signature         voortekening key     toonsoort

a sharp                                    een kruis

a flat                                       een mol

-flat                                         -es, -s

b-flat, e-flat; etc.                    bes; es; etc.

-sharp                                      -is

f-sharp; c-sharp; etc.              fis; cis; etc.

natural, natural sign                herstellingsteken

it sounds flat, it’s flat             het klinkt vals: te laag is sounds sharp, it’s sharp                                       het klinkt vals: te hoog key note                                               grondtoon

 

semibreve                               hele noot

minim                                     halve noot

crotchet                                  kwart noot

quaver                                     achtste noot

semiquaver                             zestiende noot

demisemiquaver                     tweeëndertigste noot hemidemisemiquaver              vierenzestigste noot triplet   triool

semibreve rest (etc.)               hele rust (etc.)

 

stem                                        stok (van een noot)

beam                                       waardestreep

tie                                           boog (verbindt twee noten van gelijke hoogte)

slur                                          boog (legatoboog, geeft gebonden spel aan)

tied                                         gebonden (niet opnieuw aangezet)

slurred                                    gebonden (legato)

to slur a note                           een noot legato uitvoeren

 

pitch                                       toonhoogte

scale                                        toonladder

‘rall’                                        rallentando

ascending                               klimmend

descending                             dalend

 

prime                                      prime

second                                    secunde

third                                        terts

fourth                                     kwart

fifth                                        kwint

sixth                                        sext

seventh                                   septiem

major                                      majeur

triad                                        drieklank

major triad                              majeur akkoord

minor                                      mineur

minor third                             kleine terts

minor triad                             mineur akkoord

major triad                              grote drieklank

discord                                   dissonantie

 

sight-reading                           à-vue van blad lezen (a prima vista)

 

larynx                                     strottehoofd

diaphragm                              middenrif abdominal breathing                                               buikademhaling vowels       klinkers

consonants                              medeklinkers

range                                       bereik

 

verse                                       couplet

chorus                                     refrein

a round                                   een canon

Zangtips

Om de muziekfragmenten te beluisteren, zet het geluid van uw computer aan en klik op de startknop van de oefening die u wilt doen.

David Hurley deelt graag zijn opwarmoefeningen. De vertaling staat onder iedere regel.

Warm Up Tips for Falsetto Singing

I. Make sure you’re standing equally balanced on your feet. Rock from side-to-side and backwards-and-forwards, and find the most balanced and comfortable position.

Zorg dat je staat met je gewicht gelijk over twee voeten verdeeld. Wiebel heen en weer en van achter naar voren. Vind zo de meest evenwichtige en prettige positie.

II. Make sure your knees aren’t locked.

Zorg dat je knieën niet op slot staan.

III. Shake out your arms and head to make sure you’re fully relaxed.

Schud je armen en hoofd om ervoor te zorgen dat je helemaal ontspannen bent.

IV. Try some tongue rolls – first one way, and then the opposite way.

Rol wat met je tong – eerst de ene kant op en dan de andere kant.

V. Begin by gentle humming in the middle of your range. Feel free to go straight into falsetto, or start with your lower range voice.

Begin met het zachtjes neuriën in het midden van je stembereik. Voel je vrij om direct je falset-gebied in te gaan, of begin in het lagere (gewone) gebied van je stem.

VI. Gradually extend the range of humming, in slow police siren waves.

Verhoog geleidelijk het bereik van het neuriën, in op- en neergaande golven, zoals de sirene van een Britse of Amerikaanse politiewagen, maar dan langzaam.

VII. Remember to breathe well and low.

Vergeet niet om goed en laag te ademen.

VIII. Start to sing short scales (try four notes up and down), once again starting in the middle of the range, varying the vowels, and then adding consonants in front of each note (e.g. La la la, Mee mee mee, Doo doo doo – use your imagination).

Ga loopjes zingen over korte afstanden (probeer vier noten op en neer). Begin daarbij ook nu weer in het midden van je stembereik, en zing op verschillende klinkers. Vervolgens ga je medeklinkers toevoegen, voor elke noot (bijv. La la la, mie, mie, mie, doe doe doe – gebruik je fantasie).

IX. Try to make sure you are getting resonance in your chest (especially in the lower falsetto) and in your head (especially in the higher range). Try to make sure your sound isn’t stuck in your throat, in exactly the same way as your non-falsetto voice.

Probeer ervoor te zorgen dat je resonantie in je borst krijgt (vooral bij de lagere falset-tonen) en in je hoofd (vooral bij de hogere). Probeer ervoor te zorgen dat je geluid niet in je keel blijft steken, op precies dezelfde manier als bij je niet-falsetstem.

X. Gradually extend the scales up and down the entire range. LET YOUR VOICE GOVERN HOW MUCH YOU DO. TRY NOT TO STRAIN THE VOICE.

Breid geleidelijk de loopjes op en neer uit over het hele bereik. LAAT JE STEM JE LEIDEN IN HOEVEEL JE DOET. PROBEER DE STEM NIET TE FORCEREN.

XI. RELAX – it shouldn’t hurt!

ONTSPAN – het mag geen pijn doen!

David Hurley for Koorschool Delft, © 2018

Repertoire