Algemene Voorwaarden Koorschool Delft

Inschrijving

Inschrijven voor en starten met lessen of een project, workshop of zangdag kan het gehele jaar door. Vóór de startdatum van de lessen of het project, de workshop of zangdag dient het aanmeldformulier ingevuld te worden en aan Koorschool Delft te worden geretourneerd.

Voor leerlingen/deelnemers onder de 18 jaar is de aanmelding door een ouder of verzorger vereist.

Koorschool Delft neemt binnen drie werkdagen (met uitzondering van schoolvakanties) contact op over de aanmelding. De aanmelding wordt omgezet in een definitieve inschrijving nadat Koorschool Delft heeft bevestigd dat de leerling/deelnemer geplaatst kan worden en de (eerste) betaling is voldaan.

Koorschool Delft behoudt zich het recht voor om een lessenreeks of project, workshop of zangdag bij onvoldoende aanmeldingen niet door te laten gaan.

Wachtlijst

Indien een koorklas of project, workshop of zangdag is volgeboekt, wordt de leerling op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plaats is, krijgt de leerling/deelnemer of diens ouder/verzorger bericht.

Plaatsing in andere koorklas

Een leerling/deelnemer kan met het oog op diens voortgang gedurende het schooljaar na overleg in een andere koorklas worden geplaatst, waardoor de lestijd voor deze leerling/deelnemer kan veranderen.

Schooljaar en vakanties

Een schooljaar bij Koorschool Delft bestaat uit 38 lesweken en loopt parallel aan het schooljaar van het basisonderwijs in Delft.

Gedurende een schooljaar worden de reguliere schoolvakanties (regio Midden, volgens de indeling van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) en erkende feestdagen aangehouden. De kerstvakantie en de zomervakantie worden met een week verlengd. Aan het begin van ieder schooljaar worden de vakanties schriftelijk bekendgemaakt.

Verhindering van de leerling koorklas/deelnemer aan cursussen

Bij verhindering van een leerling/deelnemer door ziekte of om andere redenen dient een afmelding te worden doorgegeven via info@deelnemers.koorschooldelft.nl, ook al is dit op het laatste moment of zelfs achteraf ter kennisgeving. De gemiste lessen dienen wel te worden doorbetaald en kunnen niet ingehaald worden.

Verhindering van deelnemer aan project, workshop en zangdag

Bij verhindering van een deelnemer door ziekte of om andere redenen dient een afmelding te worden doorgegeven via info@deelnemers.koorschooldelft.nl, ook al is dit op het laatste moment of zelfs achteraf ter kennisgeving.

Lesuitval

In geval van verhindering van de docent tracht Koorschool Delft in eerste instantie te zorgen voor adequate vervanging. Mocht door uitval van lessen het toegezegde aantal lessen niet worden gehaald, dan zullen deze lessen aan het eind van het schooljaar of het project worden ingehaald. Voor zover dat niet mogelijk blijkt, wordt het lesgeld voor uitgevallen lessen terugbetaald.

Opzegging leerling koorklassen

Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 30 dagen.

Tarieven

De tarieven verschillen per klas/groep. project, workshop of zangdag en kunnen jaarlijks op 1 januari worden bijgesteld. Tariefwijzigingen worden uiterlijk 30 november schriftelijk meegedeeld aan de betalingsplichtige persoonlijk. De wijziging wordt ook op de website gemeld.

Betaling voor koorklassen en cursussen

Voor het verschuldigde lesgeld ontvangt de betalingsplichtige een factuur na inschrijving. Facturatie van de lessen gebeurt bij aanvang van een lessenreeks of project. Bij niet tijdige betaling van het lesgeld wordt € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Eventuele kosten van invordering in en buiten rechte worden doorberekend aan de betalingsplichtige. Indien na herinnering niet per omgaande betaling plaatsvindt, vervalt het recht op de lessen.

Voor betaling van jaarcursussen gelden de volgende mogelijkheden:

  • betaling van het totale lesgeld voor één schooljaar ineens;
  • gespreide betaling in twaalf maandelijkse termijnen.

Op het aanmeldingsformulier vermeldt de betalingsplichtige schriftelijk voor welke betalingsmogelijkheid gekozen wordt. Contant betalen is niet mogelijk.

Betaling voor projecten, workshops en zangdagen

De betaling van projecten, workshops en zangdagen dient ineens te geschieden. De deelnemer krijgt een factuur dan wel krijgt de betalingsgegevens per mail. Bij verhindering van een deelnemer door ziekte of om andere redenen dient een afmelding te worden doorgegeven via info@deelnemers.koorschooldelft.nl, ook al is dit op het laatste moment of zelfs achteraf ter kennisgeving. Bij afmelding na bevestiging van deelname binnen 30 dagen vóór de datum van het project, de workshop of de zangdag geldt een betalingsverplichting en volgt geen terugbetaling.

Privacy

Gegevens van leerlingen/deelnemers worden geregistreerd in de administratie van Koorschool Delft en worden gebruikt om hen te informeren over zaken die relevant zijn voor (de administratie van) de les of het project, de voortgang ervan of een vervolg erop. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Zie verder onder Privacyverklaring.

Geluids- en beeldopnamen

Koorschool Delft maakt van tijd tot tijd geluids- en/of beeldopnamen van leerlingen/deelnemers tijdens lessen, repetities en activiteiten, ten behoeve van de website, folders of andere pr-uitingen. Leerlingen/deelnemers en/of hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen aan het gebruik voor dit doel geen rechten ontlenen. Bij foto’s van minderjarigen zullen door Koorschool Delft nooit hun namen worden vermeld. Ouders/verzorgers die bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s waarop hun kind staat, dienen dit zelf aan Koorschool Delft te melden.

Klachten

Hoewel Koorschool Delft het uiterste doet om alle leerlingen/deelnemers optimaal te bedienen, kan het voorkomen dat een leerling/deelnemer niet tevreden is over een les, docent of faciliteiten. In dat geval kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Koorschool Delft, die binnen drie werkdagen (met uitzondering van schoolvakanties) in behandeling zal worden genomen.

Aansprakelijkheid

Koorschool Delft is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van leerlingen/deelnemers.

Wijziging van de voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Iedere wijziging wordt aan alle ingeschreven leerlingen/deelnemers gemeld per email. Na deze melding mag gedurende 30 dagen per direct worden opgezegd.